GDPR

HENKILÖTIETOREKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
Verhoomo Sametti
Palokunnankatu 20, 13100 Hämeenlinna
verhoomosametti@gmail.com

2. YHTEYSHENKILÖ
Hanna Puronaho
verhoomosametti@gmail.com 

3. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käytetään Verhoomo Sametin asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan tiedot: Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. Rekisteriin saadaan myös tietoja kun asiakas ottaa yhteyttä toiminimen verkkosivujen kautta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille henkilöille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. REKISTERISUOJAUKSEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT JA PERIAATTEET
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä, esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen (henkilötietolaki 32 §). Paperilomakkeet säilytetään lukituissa tiloissa siihen saakka, että ne kirjataan sähköiseen asiakasrekisteriin. Kirjauksen jälkeen paperiset lomakkeet tuhotaan tietosuojaroskien mukana. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan yllä nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN
Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

11. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS, KORJAAMINEN JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §). Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä häntä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista.

12. REKISTERITIEDON KORJAAMINEN JA KIELTO-OIKEUS
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolaki 29 §). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja toimitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.